NCWA vil bidra til å oppnå et av samfunnets viktigstemål om kvinners likestilling. Med likestilling menes likeverd, like muligheter, like rettigheter og like plikter. Lik adgang til deltakelse og selvrealisering i familie-, arbeids- og samfunnsliv er til det beste for den enkelte og for samfunnet. For å oppnå reell likestilling mellom menn og kvinner, kreves det mye ressurser i form av målrettet arbeid og midler innen dette området.
NCWA arrangerte en rekke workshop og seminarer med formål om å iverksette tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring. NCWA samarbeider med ulike offentlige institusjoner og private ideelle organisasjoner som likestillingssenteret og JURK – juridisk rådgivning for å kurse sine medlemmer. NCWA mener at for å styrke kvinner på disse områdene må en arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling. NCWA vil tilby en arena for alle kvinner med innvandrerbakgrunn for å øke deres kunnskaper innen disse områdene. NCWA er en arena der de kan føle seg trygge og vet at de ikke er alene i prosessen.
NCWA skal fortsette med dette arbeid så lenge vi har midler til å fortsette. Ta kontakt med lie@ncwa.no dersom du ønsker å melde deg som frivillig.

Hjemmesiden til prosjektet